Cách gõ tiếng Việt trên Macbook

{Vấn đề|Chuyện|Việc|Khi} {sử dụng|dùng} ngôn ngữ {Việt|Tiếng Việt} {đầy đủ|đủ|gần như|hầu hết|phần lớn|phần nhiều|rất nhiều|tất cả|toàn bộ} {kí hiệu|kí tự} là rất {cần thiết|cấp thiết} và {quan trọng|cần thiết|cấp thiết|bắt buộc|cấp thiết và bắt buộc} {với mỗi|cùng với|với|mỗi một|từng} {cá nhân|người}, {đặc biệt|chú ý|lưu ý|quan trọng|quan tâm|lưu tâm|để ý} {công việc|việc|điều|một trong những điều|một trong các việc|vấn đề|chuyện} {liên quan|ảnh hưởng|tác động|làm} nhiều đến {những|các|tất cả|đa số|phần lớn|phần nhiều} {văn bản|word|bản word} hành chính.  

{Một|Mỗi một|Mỗi|Từng} {hệ điều hành|win} {hoạt động|làm việc|chạy} {ứng dụng|áp dụng|vận dụng|tích hợp|chương trình|phần mềm} gõ tiếng việt khác nhau {cụ thể|chi tiết|ví dụ|giả dụ|giả sử} như Lanban Key {sử dụng|dùng|hoạt động|tương thích|tích hợp|chạy} {trên|tại|cho|với} hệ Android, {còn|với|còn với} {dòng máy|đời máy|loại máy|máy} chạy hệ Windows lại {sử dụng|cần đến|dùng|cần|làm việc với|sử dụng} Unikey. {Nếu|nếu muốn|Muốn} {dùng|gõ|nhập|sử dụng} tiếng việt {trên|tại|ở} Mac OS X và iOS thì làm {như thế nào|làm thế nào|cần làm gì|cần phải làm sao|cần làm những gì}?

Mac OS X

{Vấn đề|Chuyện|Việc|Khi|Lúc} {sử dụng|cần đến|dùng|cần|làm việc với} {Phần mềm|công nghệ|kĩ thuật|hiệu ứng|cấu hình} Gõ Tiếng Việt cho Macbook {cổ điển|truyền thống|thường dùng|thường được dùng} được rất đông {người dùng|bạn|các bạn|chúng ta|mọi người} Macbook {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn}. Một {phương pháp|cách thức|cách} {lựa chọn|chọn} khác cho {chuyện|việc|lúc} gõ {đầy đủ|đa số|hầu hết|phần đông|phần lớn|phần nhiều|rất nhiều|số đông|tất cả|toàn bộ} tiếng việt, {các bạn|người dùng|người sử dụng|bạn} {có thể|nhiều khả năng|nhiều trường hợp} {sử dụng|dùng} ngay {ứng dụng|áp dụng|vận dụng|tích hợp} Gõ tiếng việt cho {máy Macbook|Mac|Macbook|máy} {có sẵn|mặc định|cố định} trong máy.

Sự {khác biệt|đặc trưng|đặc biệt|nổi bật|độc đáo} lớn nhất {khi bạn|khi|việc|lúc|nhiều lúc} {sử dụng|cần đến|dùng|cần|làm việc với} {phần mềm|công nghệ|kĩ thuật|hiệu ứng|cấu hình} tiếng việt tại {máy tính Macbook|Macbook|máy|máy Macbook|thiết bị Macbook} là {đơn giản|1|một cách không hiệu quả|dễ dàng|nhanh|nhanh và hiệu quả} hóa {các bước|quy trình|quy trình các bước|lần lượt các bước|tất cả các bước} tải từ {bên ngoài|ngoại vi|rời}. Bộ gõ tiếng việt {mặc định|cố định|có sẵn} {giúp bạn|cho phép} {sử dụng|Cần đến|Dùng|Cần|Làm việc với} được ngay, {giảm thiểu|hạn chế|tránh|không nên|đừng} {khá nhiều|rất nhiều|nhiều|tương đối nhiều|không hề nhỏ} thừi gian cho việc tìm kiếm {cũng như|hay} làm quen với nó.
{Quy trình|4 - Qúa trình|Cách thức|Phương thức} {kích hoạt|dùng|sử dụng} bộ gõ của máy:

Bước 1: {Lựa chọn|Ấn|Nhấn|Click|Chọn|Kích} Logo Apple =>> {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|clíck} vào mục Symtem Preferences =>>
{lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|clíck} Keyboard.

Gõ tiếng việt trên Mac OS

Gõ tiếng việt trên Mac OS X

Bước 2: {Lựa chọn|Ấn|Nhấn|Click|Chọn|Kích} Input Sources tại Keyboard

Gõ tiếng việt trên Mac OS X

Bước 3:{Lựa chọn|Ấn|Nhấn|Click|Chọn|Kích} {đồng thời|cùng lúc|một lúc} Show input menu in menu bar cùng {biểu tượng|biểu trưng|tượng trưng|nhãn hiệu|logo|ký hiệu} dấu "+" bên dưới.​

Gõ tiếng việt trên Mac OS X

{Di|Trỏ|Chuyển|Kéo} chuột {tới|đến|sang} cuối thanh dọc, {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|kích} {cấu hình|chế độ|giao diện|tình trạng} bộ gõ mà {các bạn|người dùng|người sử dụng|bạn} {yêu thích|ưa thích|ưa chuộng} trong ngôn ngữ {Tiếng Việt|Việt|Vietnamese.} {Có nhiều|Có rất nhiều|Có quá nhiều|nhiều|Rất nhiều} bộ gõ {phổ biến|thường dùng|thường được sử dụng|thông thường|thông dụng} như VNI, telex, Unicode…

Bước 4: {Cuối cùng|Bước cuối| Bước cuối cùng}, {click vào|vào|bạn vào|tìm kiếm trong} {hình ảnh|chất lượng hình ảnh|hình ảnh với độ phân giải|độ phân giải hình ảnh} bộ gõ trên  góc phải Màn hình Macbook {sao cho|để cho} {giống|trùng khớp|khớp|trùng} với phần đã chọn ở bước 3.
 

Gõ tiếng Việt trên Mac OS

iOS
{Đa số|Hấu hết|Phần lớn|Số nhiều|Phần nhiều|Nhiều} {dòng máy|sản phẩm|thiết bị|máy Macbook Air|siêu phẩm|sản phẩm công nghệ|thiết bị Macbook Air|thiết bị công nghệ} được {nhà sản xuất|nhãn hàng|nhãn hiệu|thương hiệu|hãng} {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn} hệ iOS cho {sản phẩm công nghệ|dòng máy|sản phẩm|đứa con|máy Macbook Air|siêu phẩm|thiết bị Macbook Air|thiết bị công nghệ} của mình. {Nổi bật|Tiêu biểu|Đại diện|Đặc trưng} lớn nhất của iOS là bộ gõ {hoạt động|làm việc|chạy} {tốt|mượt|êm}, {đánh|gõ} {tốc độ|nhanh}, {chính xác|chuẩn xác}. {Tuy nhiên|Dù vậy|Mặc dù|Nhưng} {yếu điểm|lỗi|khuyết điểm|nhược điểm} của nó là không {chấp nhận|chọn |sử dụng|dùng|đồng ý|tích hợp|kết hợp} {cài đặt|setup|cài} bộ gõ {bên ngoài|ngoại vi|rời|thứ 3} vào, luôn {cần|phải|cần phải} {sử dụng|cần đến|dùng|cần|làm việc với|hoạt động với|chạy|kết hợp} bộ {có sẵn|mặc định|cố định} trong {máy tính|Macbook|máy|máy Macbook}.
{Các bước|Quy trình|Quy trình các bước|Lần lượt các bước|Tất cả các bước} để {hoạt động|chạy|làm việc} bộ {đánh|gõ} {cố định|đặt|để|nằm}:
Bước 1: {Đầu tiên|Ban đầu|Trước tiên} {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|kích} mục Settings =>> {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|kích}  General =>> {lựa chọn|ấn|nhấn|click|chọn|kích} Keyboard


Gõ tiếng việt trên IoS

Bước 2: {Lựa chọn|Ấn|Nhấn|Click|Chọn|Kích} Add New Keyboard khi {máy tính|máy} {thông báo|báo|hiển thị|hiện|báo} ra các bộ gõ {cố định|đặt|để|nằm} trong {máy tính|máy}.


Gõ tiếng Việt iOs

Bước 3: {Lựa chọn|Ấn|Nhấn|Click|Chọn|Kích} bộ gõ {các bạn|bạn|người dùng|người sử dụng} {mong muốn|muốn}.


Gõ tiếng Việt iOs

Bước 4: {Cuối cùng|Bước cuối| Bước cuối cùng|Sau cùng}, {các bạn|bạn|người dùng|người sử dụng} chỉ {cần thay|thay|thay đổi|thay thế|đổi|chuyển|chuyển đổi} {hình ảnh|chất lượng hình ảnh|hình ảnh với độ phân giải|độ phân giải hình ảnh} quả địa cầu {với|bằng} {biểu tượng|biểu trưng|tượng trưng|nhãn hiệu|logo|ký hiệu} của bộ gõ {các bạn|bạn|người dùng|người sử dụng} vừa {nhấn|bấm|bấm chọn|kích|click|chọn} {và|rồi}bắt đầu {sử dụng|dùng|sử dụng|làm việc với|hoạt động|tương tác}.

Gõ tiếng việt iOs

{Theo dõi|Quan sát|Chú ý} {chúng tôi|AZ việt|AZ|AZ việt chúng tôi|AZ chúng tôi} trên facebook